Algemene voorwaarden
Bee’s Company / Birgit Christine

Artikel 1: Begrippen

1.1 Bee’s Company / Birgit Christine, hierna te noemen: “BC” ingeschreven als eenmanszaak bij de kamer van koophandel onder nummer 73532649.

1.2 Opdrachtnemer/dienstverlener: BC

1.3 Opdrachtgever/Client: Persoon die een dienst of product van BC afneemt of anderszins met BC een overeenkomst sluit.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tussen BC en opdrachtgever.

1.5 Dienst(en) en/of producten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de overeenkomst.

1.7 Website: de website van BC: www.birgitchristine.com

1.8 Algemene Voorwaarden: De door BC gehanteerde algemene voorwaarden, zoals gepubliceerd op de website van BC en digitaal toegestuurd naar client.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en diensten van BC. De door BC gehanteerde algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk met de door haar afgesloten overeenkomsten verbonden.

2.2 BC is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Opdrachtgever zal hiervan digitaal op de hoogte gesteld worden.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt door BC uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door BC uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5 Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De tussen opdrachtnemer en opdrachtgever te sluiten overeenkomst of sessie komt eerst rechtsgeldig tot stand vanaf het moment dat de overeenkomst door BC mondeling of schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer een eerste afspraak door BC met opdrachtgever bevestigd is.

3.2 BC heeft het recht om het sluiten van een overeenkomst of sessie te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen.

Artikel 4: Tarieven en betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van BC.

4.2 BC heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van haar dienst(en) van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen en niet eerder met haar werkzaamheden te beginnen dan nadat het bedrag door BC is ontvangen.

4.3 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

4.4 Afwezigheid van opdrachtgever of client, door welke oorzaak dan ook, ontheft opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde bedrag en schept voor opdrachtgever niet het recht op enige betalingsvermindering.

4.5 Bij niet tijdige ontvangst van de verschuldigde bedragen door BC om welke reden dan ook, stuurt BC een herinnering per mail. Wanneer er na deze herinnering geen betaling volgt, stuurt BC na een 14 dagen de tweede en tevens laatste betalingsherinnering. Mocht er daarna geen betaling volgen, dan komt er een stelling mbt in gebreken zijn.

4.6 Indien opdrachtgever, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is deze in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke (handels) rente aan BC verschuldigd. In dat geval kan BC tevens besluiten om de dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. BC zal opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, per mail in kennis stellen.

4.7 Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

4.8 BC behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks in januari te indexeren.

4.9 Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

Artikel 5: Annulering

5.1 Annuleren kan per telefoon / whatsapp of via e-mail

5.2 Tot 48 uur voor het uitvoeren van de dienst(en) is kosteloze annulering van deelname door opdrachtgever mogelijk. Opdrachtgever kan kosteloos een andere afspraak maken.

5.3 Bij annulering door opdrachtgever binnen 48 uur voor de afgesproken datum wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

5.4 Bij annulering door de opdrachtgever binnen 24 uur voor de afgesproken datum wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

5.5 Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever / cliënt zijn de volledige kosten verschuldigd.

5.6 Restitutie van (een gedeelte) is enkel mogelijk wanneer er sprake is van ernstige ziekte of calamiteit. Hierbij kan door opdrachtnemer om bewijslast bij derden gevraagd worden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 BC verplicht zich haar diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. Dit wil zeggen dat BC niet instaat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan de verwachting van opdrachtgever en aan het door opdrachtgever gestelde doel.

6.2 BC zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

6.3 Opdrachtgever/client is altijd zelf verantwoordelijk voor deelname aan de sessies van BC. Deelname is geheel voor eigen risico van opdrachtgever. Opdrachtgever is dan ook zelf aansprakelijk voor schade aan goederen behorende bij opdrachtgever of schade veroorzaakt door opdrachtgever/cliënt aan derden of goederen van derden.

6.4 BC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of goederen door ongeval, diefstal, verlies, ontstaan tijdens door BC aangeboden diensten. In geen geval is BC aansprakelijk voor indirecte dan wel gevolgschade, zoals bijvoorbeeld uitkomsten die opdrachtgever liever niet zou willen horen.

6.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die BC lijdt wanneer deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door BC gegeven instructies aan opdrachtgever.

6.6 Opdrachtgever vrijwaart BC voor alle aanspraken van derden die, direct of indirect, het gevolg mochten zijn van de uitvoering van de overeenkomst en dienst(en). BC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever die is ontstaan als gevolg van een aan opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatige daad.

Artikel 7. Overmacht

8.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.

8.2 BC is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan van rechtswege zijn ontbonden.

8.3 Bij verhindering om welke reden dan ook van BC wordt in overleg met opdrachtgever de afspraak of afspraken verzet. Indien dit niet mogelijk is, zal BC het reeds door opdrachtgever betaalde bedrag restitueren. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie waarvan verwacht kan worden dat de verspreiding daarvan de ander schade kan berokkenen, geldt in ieder geval als vertrouwelijk.

9.2 Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de opdrachtgever/client zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.

9.3 BC draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.

9.4 Uitdrukkelijk niet als vertrouwelijk geldt informatie:
a die op het moment dat BC deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden;
b waarvan BC kan bewijzen dat deze informatie al in haar bezit was op het moment van verstrekken door opdrachtgever;
c die BC van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan BC te verstrekken;
d die door BC openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

9.5 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 10: Copyright en rechten

10.1 Op alle artikelen van BC gepubliceerd op haar website, facebookpagina, instagram account of enig ander sociale media, is het copyright van toepassing.

10.2 Alle materialen, teksten, audio-instructies, downloads etc. die in het kader van een activiteit van BC worden verstrekt of die te vinden zijn op de website van BC, op sociale media, in blogs of nieuwsbrieven etc. zijn (tenzij expliciet anders vermeld op deze materialen) het exclusieve eigendom van BC en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale wetgeving.

10.3 Bij publicatie of citaat dient de naam van BC te worden vermeld. Gebruik door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BC is niet toegestaan.

Artikel 11: Toepasselijk recht en rechtelijke bevoegdheid

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen BC gevestigd is.